УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на ресурси и услуги достъпни в сайта

Настоящите Общи условия за използване (УСЛОВИЯТА) се отнасят за сайт с адрес в интернет http://www.venelinov.com (САЙТ) и всички ресурси (РЕСУРСИ), които са свързани с него и се администрират пряко или с подизпълнители от АПИДПИП д-р Росен Венелинов ЕООД (СТУДИОТО). УСЛОВИЯТА представляват ДОГОВОР между СТУДИОТО и ползвателите (ПОТРЕБИТЕЛИТЕ) на РЕСУРСИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да използват РЕСУРСИТЕ за лични и нетърговски цели. Чрез достъпа (зареждането) до РЕСУРСИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, обвързват и задължават да спазват УСЛОВИЯТА и всички последващи промени в тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с УСЛОВИЯТА следва да не използват предоставяните РЕСУРСИ.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 СТУДИОТО е регестрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК№ 200804601, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Св. Климент №7.

1.2 СТУДИОТО е регистрирано като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

1.3 УСЛОВИЯТА уреждат отношенията между СТУДИОТО и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

1.4 РЕСУРСИТЕ включват, без да се изчерпват с планирани и проведени лечения на пациенти, с изрично писмено съгласия информация, свързана с тях да бъде публикувана и разпространяване от името на СТУДИОТО.

1.5 РЕСУРСИТЕ могат да обхващат и информация за предстоящи събития, организирани самостоятелно или в партньорство.

1.6 РЕСУРСИТЕ могат да включват и полезна информация от областта на денталното здраве, интересни новини от различни области и друго.

1.7 РЕСУРСИТЕ не могат да бъдат разглеждани като лекарска препоръка за провеждане на лечение.

2. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

2.1 Със зареждането на който и да е от РЕСУРСИТЕ или преминаването на който да е линк (хипервръзка), ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати, приемат и се задължават да спазват УСЛОВИЯТА.

2.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.3 СТУДИОТО не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛ не е прочел последния вариант на УСЛОВИЯТА.

2.4 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да спазват УСЛОВИЯТА, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори те не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

3.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да използват информативно и разумно РЕСУРСИТЕ.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят достоверна информация във формите за контакт, по телефона или в съобщения от всякакъв тип.

4. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на достъп до РЕСУРСИТЕ.

4.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да изискат заличаването на пряко индентифициращата ги информация.

4.3 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да споделят РЕСУРСИТЕ, като позовават СТУДИОТО като източник.

4.4 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на безплатен достъп до публичните РЕСУРСИ.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДИОТО

5.1 СТУДИОТО се задължава да спазва условията за конфеденциалност при публикуването на проведени лечения.

5.2 СТУДИОТО се задължава да пази в тайна кореспонденцията, както и всяка друга информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

5.3 СТУДИОТО се задължава да обработва предоставената информация, която включва, но не се изчерпва с лични и мета данни.

6. ПРАВА НА СТУДИОТО

6.1 СТУДИОТО има право да използва инструменти, които генерират данни за потребителската ползваемост на РЕСУРСИТЕ и връзките между тях.

6.2 СТУДИОТО има право да интегрира в анализите си информация от няколко източника за целите на директен и индиректен маркетинг.

6.3 СТУДИОТО има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените РЕСУРСИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на СТУДИОТО.

6.4 СТУДИОТО има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

6.5 СТУДИОТО има за цел да поддържа РЕСУРСИТЕ с вярна и точна информация, като не гарантира, че не са възможни грешки и пропуски.

6.6 СТУДИОТО се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице.

7. АВТОРСКИ ПРАВА

7.1 ВСИЧКИ права върху съдържанието на РЕСУРСИТЕ са запазени.

7.2 Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие от СТУДИОТО.

7.3 Позволено е споделянето на връзки към РЕСУРСИТЕ.

7.4 Нераглемтираното използване на РЕСУРСИТЕ (текст, аудио, видео или графични елементи) представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

8. КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ

8.1 СТУДИОТО се задължава да пази в абсолютна конфеденциалност всякакъв тип потребителска информация.

8.2 СТУДИОТО си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите УСЛОВИЯ.

8.3 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до СТУДИОТО на посочения адрес или e-mail за контакти.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1 СТУДИОТО не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не могат да използват частично или напълно възможностите на предоставените РЕСУРСИ.

9.2 СТУДИОТО не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на РЕСУРСИТЕ.

9.3 Цялата информация на САЙТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СТУДИОТО за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

9.4 СТУДИОТО не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които се съдържат препратки в САЙТА.

10. ПРОМЕНИ

10.1 СТУДИОТО има право да променя технологията и дизайна на предоставяните РЕСУРСИ без предварително известяване.

10.2 СТУДИОТО си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните РЕСУРСИ.

11. ДРУГИ

11.1 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

11.2 При възникване на спор, СТУДИОТО се ангажира да търси решение в дух на сътрудничество и разбирателство.

11.3 Настоящите УСЛОВИЯ са приети от СТУДИОТО на 17.11.2017 година и влизат в сила веднага след тяхното публикуване.